++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูบรรจุใหม่ +++

^^^^วันนี้  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติพบปะและให้โอวาทกับผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   จำนวน 14  อัตรา  ///1.โรงเรียนเสรีวิทยา                       วิชาเอก  คอมพิวเตอร์

2.บ้านห้วยผา                              วิชาเอก  คณิตศาสตร์

3.บ้านไม้สะเป่                             วิชาเอก  พลศึกษา

4.บ้านคาหาน                              วิชาเอก  ภาษาไทย

5.บ้านแม่อูคอ                              วิชาเอก  ภาษาไทย

6.บ้านผาสำราญ                          วิชาเอก  ภาษาไทย

7.บ้านผาสำราญ                          วิชาเอก  พลศึกษา

8.บ้านใหม่สหสัมพันธ์                    วิชาเอก  คอมพิวเตอร์

9.บ้านขุนสาใน                             วิชาเอก  ภาษาไทย

10.บ้านถ้ำลอด                             วิชาเอก  คณิตศาสตร์

11.บ้านถ้ำลอด                             วิชาเอก  ภาษาไทย

12.บ้านห้วยเฮี๊ยะ                          วิชาเอก  คณิตศาสตร์

13.บ้านวนาหลวง                         วิชาเอก  สังคมศึกษา

14.บ้านนาปู่ป้อม                          วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

กล่าวตอนหนึ่งว่าครูนอกจากจะต้องสอนเด็กในด้านวิชาการแล้ว ควรจะต้องถ่ายทอดสรรพสิ่งทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กด้วย

///กล่าวตอนหนึ่งว่า รับราชการมาเป็นเวลากว่า 34  ปี  ซึ่งสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดในการรับราชการ คือ เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสทำงานสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต ในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ จึงได้นำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อให้คุณครูทุกท่านเกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน

+++++นอกจากนี้ จะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนจะมีคติพจน์ประจำโรงเรียนที่แตกต่างกัน แต่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ เพื่อให้เด็กมีความรู้และคุณธรรมจิรยธรรม ดังนั้น จึงหวังว่าคุณครูทุกท่านจะช่วยกันสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ สร้างเด็กเพื่อให้เด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ จึงฝากคุณครูทุกท่านประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ (Role Model) ที่ยั่งยืน หรือเป็นไอดอลแก่เด็ก ๆ โดยให้มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะนอกจากเราจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู อันเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมคาดหวังในการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของผู้เรียนเพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ณ  ห้องประชุม 2  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ++ ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน