สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดฯ

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการเป็นครูนักวิจัย (ระยะที่ 2) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาวสุเมธตา งามชัด นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล และนายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเป็นวิทยากรอบรม และมี ครูที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครู สู่ผู้เรียน ในเรื่อง การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ โดยใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป พร้อมนี้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย