+++ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อ.ขุนยวมแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน +++

^^^    วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1     ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 1     รอบ 6 เดือน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อูคอ     อ.ขุนยวม   ราย    นายทิตย์คำ  ทวิชากรสีทอง       ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายเดช  พรรณบุตร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  และมีนายสมคิด  รัตนเพ็ญ  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผา และนายเรืองเดช  สุขโอรส  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

//โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา  (Coaching Team) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มาร่วมให้กำลังใจในการประเมิน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่อูคอ   อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผัน  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++