สพป.เลย เขต ๒ รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘๓๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของ สพฐ.และจุดเน้นด้านประสิทธิภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายนิธิศ ภู่ชัย ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พร้อมด้วย นางศิริพร สาตยศ  และ นายชนัฐชัย ตาควัน  การติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์ครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนกลยุทธ์. จุดเน้นด้านประสิทธิภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ หรือ ภาคสนาม (Site Visit) ด้วยการรับฟังการชี้แจง รายงานตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ร่องรอยการดำเนินงานและตอบข้อซักถาม โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมเป็นเกียรติในการติดตามการดำเนินงานเชิงประจักษ์ครั้งนี้