สพป.น่าน เขต ๒ ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์

 

         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย

และบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นำโดย นายอรุณ พรหมจรรย์ พร้อมด้วย นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2