สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย คุณอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ คุณไชยา อินทะเสน คุณลลิดา บุญเฉลิม ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก