งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 2

วันที่  12 – 13   กันยายน  2562  เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ  เมืองสุรินทร์ 2  จัดงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ม.ราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ  วัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ  และสิ่งประดิษฐ์  เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน  และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่ายฯ เข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่  10 – 11  ตุลาคม   2562  ต่อไป  ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ตัวแทนนักเรียน  คณะครู  และผู้บริหารสถานศึกษา  จากโรงเรียนในสังกัด  เครือข่าย ฯ  เมืองสุรินทร์ 2