ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ถอดบทเรียนจากหลักสูตรที่ผ่านการอบรม เพื่อรวบรวมสื่อและจัดทำระบบคลังสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สามารถนำสื่อจากคลังไปพัฒนาปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน ก่อนปิดการทำกิจกรรม ได้จัดทำพิธีรับเกียรติบัตรโดยมีนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการมอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  คลิ๊กชมภาพรับเกียรติบัตร