สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายอภิชัย  นุชเนื่อง   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (Computing science) ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  และคณิตศาสตร์ หรือคุณครูที่สนใจเข้าร่วมอบรม  จำนวน 81 คน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้อง อาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้วิชา   วิทยาการคำนวณให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความพร้อมสำหรับนำไปจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ  ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรหลักจากโรงเรียน ผดุงปัญญา  ประกอบด้วย   นายวาณิช   แก้วเลิศ   ครูชำนาญการพิเศษ และนายศรัญญู  นิลนิยม  ครูชำนาญการ   คณะผู้ช่วยวิทยากร  ประกอบด้วย 1. นายมานพ  จาดเปรม  ครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง  2. นางสาววิไลรัตน์   จำปัน  ครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง  3. นางสาวจีรนันทน์  จันทร์สายทอง   ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 4. นางสาวภัควลัญชญ์  แก้วคง  ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์