สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยผู้อำนวยการเขต มอบนโยบาย ๑๐ อ. ของ สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมทั้งแจ้งผลการนิเทศฯ โครงการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ ๑, แจ้งแผน/ปฏิทิน และเครื่องมือการนิเทศฯ โครงการนิเทศฯ ระยะที่ ๒, การกำหนดค่าเป้าหมายการยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET/NT และการดำเนินการตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๗ คน