สพป.ยะลา เขต 3 พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้ NEW DLTV เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเงินเดือนของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 จำนวน 12,825,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 ที่สามารถใช้ได้จำนวน 384,753.90 บาท ทั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู สายงานการสอน ได้จัดสรรวงเงินที่กันไว้ 0.05 และวงเงินคงเหลือที่ใช้เลื่อน จำนวน 5,680.55 บาท เพื่อจัดสรรให้เงินเลื่อนเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการอ่านออก เขียน ได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นยั่งยืนร้อยละ 40 สถานศึกษาที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมได้ดีและมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 40 และสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงภัยสูง ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือยากลำบากในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาและผู้เรียน และในเวลา 13.30 น. ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อมอบหน้าที่เตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว