สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานของบุคลากร สร้างความสามัคคีและส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์พร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 56 คน ณ อาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3