ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพแนวใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพแนวใหม่ ระดับห้องเรียน กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรู้ PLC ปีงบประมาณ 2562 ของเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวรายุทธ ทวีลาภ และ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากร โดยมีนายบรรพต ทองเกิด ประธานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหานเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ