สพป.สระบุรี เขต 1 พัฒนากระบวนการควบคุมภายในเต็มพิกัด

วันที่ 15 กันยายน 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในเต็มพิกัด ให้แก่ ผอ.ร.ร. และผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน จำนวน 121 คน ซึ่งระบบควบคุมภายในจึงมีความสำคัญและเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานควบคุมภายในของหน่วยงาน สพป.สระบุรี เขต 1 จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งขยายผลให้บุคลากรอื่น ๆ ได้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และร่วมมือกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้ระบบควบคุมภายใน ดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ อดีตรอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong