สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 18 คน จาก 5 โรงเรียน ซึ่งเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2562 และโรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการกิจกรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะวิทยากรและผู้อบรม คณะวิทยากร นำโดย น.ส.ดอกไม้ ชินโคตร ,นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ ครูภัสธนมนท์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล