ผอ.สพม.33 (สุรินทร์) ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ในโอกาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) และทอดถวายผ้าป่าสามัคคี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 พร้อมด้วย นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์, นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1, นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2, นายฉลาด สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.33 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ในโอกาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) และทอดถวายผ้าป่าสามัคคี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) และทอดถวายผ้าป่าสามัคคี มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 พร้อมด้วย นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์, นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1, นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2, นายฉลาด สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.33 ร่วมต้อนรับ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน

ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2531 โดยฉันทามติของคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุปันมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดให้บริการด้านการศึกษาทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท มีทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรพุทธศาสนบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4. หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ “พระวิเทศธรรมรังษี” จำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้นำด้านจิตและปัญญา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม การจะพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นที่ประกอบกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดทั้งเป็นสถานที่ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเข้ามาร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว

หลังจากเปิดป้ายอาคารพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) เสร็จแล้ว ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเปิดนิทรรศการ และเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนิสิต กล่าวนำทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวปราศรัย พบปะหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และคณะสงฆ์ ที่มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย