สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ( SDGs) เพื่อนำไปขยายผลหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 09.00 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ( SDGs) วันที่สอง เพื่อนำไปขยายผลหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 “สิ่งแวดล้อมศึกษา..ที่ปรารถนาให้เกิด” โดย นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ข้าราชการบำนาญ อดีต ศึกษานิเทศก์ สพม.33 (สุรินทร์) ,กิจกรรมที่ 2 “ต้นไม้เจ้าปัญหา” กิจกรรมที่ 3 ต้นไม้เจ้าปัญญา” โดยการแบ่งกลุ่มโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน(จาก 6 อำเภอ) เป็น 6 กลุ่ม รวมระดมความคิดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นำไปขยายผลหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  ณ อาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3