สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

นางนพมาศ   ประสาททอง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต   ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม   เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่  16 กันยายน 2562