สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

วันที่  16  กันยายน  2562  เวลา  09.00  น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดวันออกประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561  ดังนี้  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ  ขอรับการประเมินระดับเพชร  โรงเรียนวัดวังหวาย  ขอรับการประเมินระดับทอง  และโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  ขอรับการประเมินระดับเงิน