สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายถนอม มะธิปิไขย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ในการประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์) เป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค และการบูณาการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษา/รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๐ คน โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานฯ

การประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์  มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ  แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางของการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่นครชัยบุรินทร์