สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ซึ่งมีครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูจึงจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ และให้ดำเนินการขยายผลการอบรมดังกล่าว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring นี้ขึ้น เพื่อขยายผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คิดค้นหาความรู้และคำตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) และมีแนวดำเนินการต่อเนื่อง โดยศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จะปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว