รองเลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติเข้าพบ รมว.ศธ.

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังโอวาท และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก นายณัฏฐพล ธีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวน 37 คน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (PMWC 2019) การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2562 (SMO 2019) และการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 (SAIMC 2019) เข้าเยี่ยมคารวะ รับฟังโอวาทและรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ทั้งนี้มีนักเรียนบางส่วนติดภารกิจการสอบปลายภาค จึงมีนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ จำนวน 37 คน จากจำนวนนักเรียนที่ไปแข่งขันทั้งหมด 64 คน


โดยสพฐ. ให้ความสำคัญกับโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวน 3 รอบ ได้แก่ 1. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 มีนักเรียนสมัครสอบ 3 วิชา จำนวน 190,708 คน 2. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้าแข่งขัน จำนวน 23,015 คน 3. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบสาม ค่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


จากนั้นมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ จำนวน 366 คน และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในเวทีโลกจำนวน 116 คน แบ่งเป็น 6 เวที ได้แก่ 1) การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 PMWC 2019 เมื่อวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ผู้แทนนักเรียนไทยจำนวน 12 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 6 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย จำนวน 2 รางวัล 2) การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2562 SMO 2019 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนนักเรียนไทยจำนวน 20 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5 รางวัล และเหรียญทองแดง 3 รางวัล 3) การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 SAIMC 2019 เมื่อวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผู้แทนนักเรียนไทยจำนวน 32 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 23 รางวัล เหรียญทองแดง 13 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย 4 รางวัล 4) การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2562 ITMO 2019 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม ณ สาธารณรัฐอินเดีย ผู้แทนนักเรียนไทยจำนวน 16 คน 5) การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 IMSO 2019 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้แทนนักเรียนไทยจำนวน 24 คน 6) การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 HOMC 2020 เดือนเมษายน 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้แทนนักเรียนไทย จำนวน 12 คน


ด้านนายณัฏฐพล ธีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้กล่าวโอวาทแก่คณะผู้แทนนักเรียนไทยที่เข้าพบในวันนี้ โดยกล่าวชื่นชมทักษะด้านวิชาการของนักเรียน เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของ สพฐ. ซึ่งรับผิดชอบโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

อัฉรา ข่าว