สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข ในการดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้เข้ารับการประชุมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบในอำเภอคีรีรัฐนิคม ไชยา บ้านตาขุนและอำเภอพนม จำนวน 87 โรงเรียน ผู้เข้ารับการประชุมรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบในอำเภอท่าฉาง ท่าชนะ พุนพินและอำเภอวิภาวดี จำนวน 94 โรงเรียน โดยมีนางสาวศิริพร สุวรรณวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2