สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็ปไซต์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์และเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA Online) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็ปไซต์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์และเตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA Online) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โดยมีนางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
สืบเนื่องจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
โดยในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษาแบบออนไลน์ (Online) เต็มรูปแบบ ในราวต้นปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและการรับรองเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมการ เป็นการรับรองของสถานศึกษาผ่านเว็ปไซต์ของสถานศึกษาเอง
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะรู และบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 110 คน