สพป.กระบี่ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562   ที่ห้องประชุมโรงแรมนครา ลองบีช รีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  นายไพโรจน์  บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกคน จำนวน  61 คน  เพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร  ด้วยการสรุปงานโดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ((Professional Learning Community : PLC) มุ่งพัฒนาคุณภาพการทำงานและการบริการ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ ในการพัฒนางาน และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ยั่งยืน  ใช้เวลาและทำงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการสร้างความเข้าใจแนวคิด แนวทางในการทำงาน การฝึกทักษะสำคัญ การหนุนเสริมเติมพลังการทำงาน และใช้เป็นโอกาสสำคัญในการเติมเต็มความรู้ ทักษะการทำงาน และถอดบทเรียนสู่การทำงานในโอกาสต่อไป รวมถึงการจัดให้มีเวทีหรือโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน (On the job training)   เพื่อช่วยให้บุคลากรในสำนักงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน คณะวิทยากรจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม  นางบุญญา  นวลใย และนายสิทธิพงษ์  รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่