สพป.เลย เขต ๒ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย แสดงออกถึงความสามัคคี  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ แจ้งว่าช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สำนักงานเขตโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)และการแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และนิทรรศการ “บริษัทสร้างการดี” ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และที่อาคารรวมใจ นอกจากนี้ยังจัดการประชุมบุคลากรสรุปผลการดำเนินงาน ITA  ขอขอบคุณบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ให้ความร่วมมืออย่างดี และวันนี้จะมีคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มาศึกษาดูงานเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ขอความร่วมมือบุคลากรที่จะออกโรงเรียนตามภารกิจงานให้อยู่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานร่วมกัน จากนั้นยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนเริ่มงาน