สพฐ.ลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)
ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)ซึ่งจะเปิดมิติใหม่ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ”ทวิวุฒิ” หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะนี้จะช่วยทำให้นักเรียนเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญมีความรู้ในสายอาชีพเพิ่มเติมจากหลักสูตรสายสามัญที่เคยเรียนรู้อยู่ จากความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรร่วมกันของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยการเรียนในรูปแบบ “ทวีวุฒิ”จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาควิชาการและทฤษฎีในโรงเรียนโดยสลับกับการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการทุกๆ 3 เดือน สลับกันไปจนครบ 3 ปีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบคือประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ในเวลาเดียวกัน รวมถึงการได้รับประกันการมีงานทำจากสถานประกอบการคือ บริษัท ซี พี ออลล์ มหาชน(จำกัด)อีกด้วย สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือโครงการการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ในครั้งนี้ มีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธี