สพฐ. รับมอบทุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ .

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในการฟื้นฟูวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน และพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งได้มอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนจนถึงปี 2561 มาแล้วรวมทั้งสิ้น 116 โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 16,340,000 บาท

สำหรับปี 2562 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,575,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป.ปัตตานี เขต 2 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง สพป.ปัตตานี เขต 3 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป.ปัตตานี เขต 3 โรงเรียนบ้านต้นหยี สพป.ยะลา เขต 1 โรงเรียนบ้านบายอ สพป.ยะลา เขต 2 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต สพป.ยะลา เขต 3 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลา เขต 3 และโรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. เขต 16

ฐิติมา ข่าว/วุฒิภัทร ภาพ