สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ admin ระดับเขตคุณภาพการศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 17 กันยายน 2562  เวลา  13.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวอัญชลี  โคตรตา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69   ปีการศึกษา  2562   การประชุมนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้คณะกรรมการผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลระดับเขตคุณภาพการศึกษาและโอนข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยนางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2