สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ระยะ 4 เดือน(มิถุนายน-กันยายน 2562) จากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่13

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 เข้าตรวจนิเทศติดตามการปฏิบัติงานระยะ 4 เดือน(มิถุนายน-กันยายน 2562) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งมีโครงการที่นิเทศติดตาม และแบบรายงานโครงการ ได้แก่ 1.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2.โครงการโรงเรียนประชารัฐ 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 4.โครงการจัดตั้งกลุ่ม โรงเรียน 5.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น 6.โครงการอาหารกลางวัน 7.โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 8.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 9.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 10.โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯและให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ตรวจฯ ทั้งนี้ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ตรวจฯได้ให้ข้อเสนอแนะการรายงานโครงการทั้ง 10 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3