ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13  นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ระยะ 4  เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

วันที่  17 กันยายน 2562  เวลา 13.00  น.  นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13  นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ระยะ 4  เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ณ ห้องประชุม 1  เพื่อนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย 10  ประเด็น ได้แก่โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โครงการโรงเรียนประชารัฐ/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน/โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สพฐ.กับอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น/โครงการอาหารกลางวัน/โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ/โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   รายงานข้อมูลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน