สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพฐ. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน ระยะที่ 4

       วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติงานระยะ 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2562) ในนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา รวม 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 4) โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 5) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น 6) โครงการอาหารกลางวัน 7) โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 8) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 9) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น