สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ.รอบสี่

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของสมศ.รอบสี่ โดยนายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของโรงเรียนที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒ โรงเรียน และรุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕ โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ โดยมีดร.ปราณี หนูขาว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป.ชลบุรี เขต ๒ และนางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการนี้ได้มีพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย