สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น จังหวัดเลย

วันพุธที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดเลย ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษา ๓ รูปแบบโรงเรียนทางเลือก ได้แก่ การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดย ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ได้กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายจะได้มารับทราบและหันมาให้ความสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนมากขึ้น  ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับผู้ตรวจการแผ่นดิน  กับหน่วยงาานหลัก ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ที่ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นกว่าขั้นต่ำ  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป   ในการจัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ครั้งนี้ เป็นการประชุมระดับอำเภอ ประกอบด้วยนายอำเภอวังสะพุง ผอ.กศน.อำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีนายชาติชาย  วงศ์กิตตะ รองศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นประธาน  ก่อนเริ่มการประชุม ได้มีการมอบโล่ แก่โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะที่มีการบริหารที่เป็นเลิศ รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสถานศึกษานำร่องการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในระดับประถมศึกษาสู่การปฏิบัติ ด้วย