การมอบเกียรติบัตรและเข็มเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ ชั้น 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานความเป็นมาว่าสมาคมคนของแผ่นดินและสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้ทำการคัดเลือกเด็กและเยาวชนโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถให้กับเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับเยาวชนได้มีขวัญและกำลังใจในการกระทำความดีต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 60 ท่าน เยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 565 คน อนึ่ง โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคมคนของแผ่นดิน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562