สพม.19 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายสวัสดี สุธรรมมา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอย พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้เกียรติเป็นประธาน  เพื่อให้เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษามีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายในสังกัด

…………………………………………..

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากน.ส.จีรพรรณ จันทรังษี  ศึกษานิเทศก์ สพม.19

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3009879635705429&__xts__%5B0%5D=68.ARCg7-RFPfDQHvCeVw2LLxYuRBFqcnj8ttTa0nbhHHHVytrr4MeWZ2rJXim8HeS9WH8W3QmZ7X3vZCz41nG4aWJMGzzpr3QASrHdKY8-UpupyZZyTGEQuSeZG5NXe-bt8BcbbL54ZeqHjMLChWM2c_NfuFY2tlz-ZcC6O00coLU8_IDlYZV-XavbFpf4bFJF_L-3E2EZKUTFoMQYMUpDIudEv64xHb6uQ-0Orken-1Vzv22lFyRO7_X21jnvlvcGwTwBahpmyWU__UapQ6Q15oVpHemG4nyANrIndOt8hSgWzm9CH-Nj3aWDRuPeKO0LTMivspgHz9r8NZ9OwmKs11QK8aufG6JcpGtmOZFkzlvnZEEGHVHvBNxMBmCTWOR1ii_9GREpK8pqQ3WrcloNtMZ9awrL3p784EnJbfK5XF2IlXPQY9nZVNYgHmzGXk8xIvG_HW9wfVvvCCziHUq_&__tn__=-UC-R