สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานตามนโยบาย Flagship Project ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562)

วันที่ 17 กันยายน 2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานตามนโยบาย Flagship Project ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562) จาก นายธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 17 (Cluster 17) ซึ่งผลการดำเนินการตามนโยบาย Flagship Project ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด และได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า โรงเรียนมีวิธีการบริหารจัดการเรียนการสอน DLTV โดยใช้ BKSF Model ส่งผลให้ผลการทดสอบ O-NET , NT ขึ้นแบบก้าวกะโดด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Best Practice DLTV ระดับภูมิภาค 17 ประจำปี 2562

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)