สพป.สระบุรี เขต 1 “การประกวดกิจกรรมโครงงานอาชีพ”

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “การประกวดกิจกรรมโครงงานอาชีพ” ซึ่ง สพป.สระบุรี เขต 1 ได้สนองพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3 มีงานทำ – มีอาชีพ เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสกับนักเรียนที่มีความสามารถและมีความสนใจด้านการประกอบอาชีพอิสระ ได้ศึกษา ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการจัดการให้บริการจำหน่ายสินค้า อาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้บริการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์จากการประดิษฐ์ของนักเรียน ให้มีการจัดแสดงด้านอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ รักการทำงาน และแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ร.ร.หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong