สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สาธารณสุขเลยสุขใจ ปลอดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ภาคีร่วมสร้าง ก้าวย่างจังหวัดสุขภาพดี”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ที่ห้องประชุมโรงแรมเลยพาเลซ  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “สาธารณสุขเลยสุขใจ ปลอดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ภาคีร่วมสร้าง  ก้าวย่างจังหวัดสุขภาพดี” และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษา  ตามโครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕ โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ โรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๔ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ และโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐  เข้ารับป้ายรับรองโรงเรียนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม มี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวิชาการ มอบโล่และป้ายรับรองโรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม  นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ยังได้นำนักเรียนทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมประกวดละครสั้นและจัดนิทรรศการด้วย   เมื่อปี ๒๕๖๑  ประเทศไทยพบการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ระหว่าง ๙๓ – ๓๑๘ คนต่อประชากรแสนคนต่อปี ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ  อันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือ สุกๆดิบๆ  ในปลาตระกูลเกล็ดขาว ตระกูลปลาตะเพียน จังหวัดเลยพบอุบัติการณ์การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับสูงถึงร้อยละ ๗.๓๑ และมะเร็งท่อน้ำดีร้อยละ ๐.๘๗  พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงฯ  เพื่อเป็นการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งจังหวัดเลยได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยการดำเนินงานร่วมในหลายภาคส่วนเช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑,๒,๓ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล   บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓  และนักเรียน รวมทั้งสิ้น ๗๑๐ คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น