สพป.กระบี่ ประชุมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562   ที่ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดโครงการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน 208 โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับโรงเรียนในสังกัด ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมด้านจัดการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มอบนโยบายสู่การปฏิบัติและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติดีเป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) จากโรงเรียนอนุบาลกระบี่   ชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การเช่าสัญญาณ Internet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาค้างจ่าย และการสั่งจองสมุดบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563