สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายชัยณรงค์ บรรลังเดช นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล และนางสาวสุเมธตา งามชัด คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณะวิทยากรครูแกนนำ เป็นวิทยากรอบรม และมีครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

         นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2552 และได้ดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2555 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีคุณภาพปรากฎผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขยายผลไปสู่ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งนำนโยบายสู่การปฏิบัติขยายผลรูปแบบการบริหารโครงการไปยังครูสอนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเรียนรู้อีกจำนวนหนึ่ง ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการคิด สู่การแก้ปัญหา มุ่งเน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทักษะการตั้งคำถาม การค้นคว้าหาคำตอบ การแสดงความคิดเห็นรวมถึงการให้ข้อสรุป อภิปรายร่วมกัน ทำการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้นำกิจกรรมนี้ไปบูรณาการ สู่ห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป