++ แม่ฮ่องสอนเขต 1 จัดอบรมโครงการเผยแพร่งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน รุ่นที่ 3

^^^^^^วันนี้      ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  เขต 1       ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน  รุ่นที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้ลูกจ้างผู้ประกันตน  ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฏหมายประกันสังคมและกฏหมายเงินทดแทน

2.สร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันบนทางสายกลาง พร้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง เกิดความยุติธรรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสร้างจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป     โดยมีครูธุรการโรงเรียน  จำนวน 51  คน  ลูกจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จำนวน  3  คน   ณ  ห้องประชุมใหม่  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1

^^^^^^^  และท่านยังให้ข้อชี้แนะหลักในการทำงาน ตอนหนึ่งว่า  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข

  1. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
  2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต //ธีรธิดา   พรหมมาแบน   ภาพ/ข่าว+++++++++++
ธีรธิดา พรหมมาแบน