การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๒ และการประกวดนวัตกรรมชั้นเรียนตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5STEP โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปี ๒๕๖๒ และการประกวดนวัตกรรมชั้นเรียนตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5STEP  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับสถานศึกษา คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง (IQA AWARD) ประจำปี ๒๕๖๒ นำเสนอนวัตกรรมชั้นเรียน ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5STEP พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม จำนวน ๒๕๐ คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเครือข่ายเดิมร่วมมือเป็นคู่พัฒนากับกลุ่มเครือข่ายใหม่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับกลุ่มเครือข่าย จึงได้จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระดับประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นมาในวันนี้