สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางโชติกา  ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพิ่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  วิทยากร นำโดย นายวรายุทธ  ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารโรงรียนขนาดเล็ก จำนวน 50 โรงเรียน(จาก 6 อำเภอ) ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3