ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านหนองสูน และโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง โรงเรียนบ้านหนองสูน และ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องของโรงเรียน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง พร้อมเน้นย้ำให้ครูผู้สอน ได้มีการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนทุกคน “ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง” โดยได้ชี้แนะให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีการเพิ่มทักษะการอ่านสะกดคำให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เพื่อช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้ง 3 โรงเรียนมีผล การทดสอบระดับชาติทั้ง NT และ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ พร้อมกันนี้ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านต้นผึ้งและโรงเรียนบ้านหนองสูน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai school lunch มาประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน แต่ยังคงปริมาณและคุณค่าทางอาหารตามที่โปรแกรมกำหนด และได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม