สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเงรียนทุ่งอุดมวิทยาโดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ  ได้ชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูทุกคนร่วมกันจัดการเรียนการสอน จนคุณภาพการเรียนของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้คณะครูร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , อีกทั้งขอความร่วมมือเรื่องการรักษาเวรยาม, ขอความร่วมมือเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35