สพป.ระยอง เขต ๒ : การอบรม “COMPUTING SCIENCE”

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ “COMPUTING SCIENCE” โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และ สสวท. เพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นใจให้ครูในการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นวิชาที่บรรจุในหลักสูตรใหม่ หว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผู้เข้ารับการอบรมมาจาก สพม. เขต ๑๘ สพป.ระยอง เขต ๑ และ เขต ๒ จำนวน ๑๔๐ คน