ประชุมการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพม.๒๒

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ โดย นายจักราวุธ  สอนโกษา  จัดการประชุมโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพม.๒๒  และโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(เด็กดีมีที่เรียน) ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  จังหวัดนครพนม  โดยมีเป้าหมายคือ  ครูผู้รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียน และครูแนะแนว จำนวน ๘๑ คน