ประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มีนางนันทยา  โสภณสรัญญา  นักทรัพยากรบุคคล ชนพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้า จำนวน 140 คน รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อ่างทอง  ได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา   ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี   ประธานอนุกรรมการ ในคณะกรรมการ สพฐ.ด้านมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร  อีกทั้ง
เป็นวิศวกรชาวไทย ผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นส่วนขาและชิ้นส่วนระบบลงจอดของยานอวกาศให้กับ บริษัท Martin Marietta ซึ่งองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาว่าจ้างให้ออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในยานอวกาศไวกิ้งส่ง ไปลงบนดาวอังคาร อายุ 80 ปี   เป็นวิทยกรบรรยายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มืออาชีพ  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ

อ่างทอง ขับเคลื่อนนโยบาย NEW DLTV at สพป.อ่างทอง
ดร.มโนชุนดีผอ.สพป.อ่างทองเป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผอ.สพป.อ่างทอง ได้นำกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและมอบของที่ มอบเกียติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 12 คน, การประชุมครั้งนี้ โดยได้ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV และได้เชิญ นางพรรณีสีม่วงผอ.ร.ร.วัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทองซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTVในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า90 สพป.อ่างทอง