สพป.สกลนคร เขต 1 รับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

         

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 11.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านนาแก หมู่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ครูและตัวแทนนักเรียนชายหญิง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับเสด็จ
ทรงเสด็จเข้าสู่อาคารและเสด็จขึ้นบนเวที เปิดกรวยดอกไม้สดถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเสด็จฯ ประทับเก้าอี้
ในการนี้ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กราบทูลรายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกครูและนักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา โรงเรียนบ้านกุดแข้ โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน โรงเรียนบ้านกวนบุ่น โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านซ่งเต่า โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านสะพานสาม โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านค้อน้อย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 99 คน ครูและบุคลากร รวม 12 คน ที่ผ่านมาได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎรด้วย     / นายวิจักษณ์  อัศวาวุฒิ  ภาพข่าว/รายงาน